Taalwetenschap

Rond de Tachtigjarige Oorlog is het Nederlands als nationale taal ontstaan op basis van het scala aan Nederduitse dialecten dat in de prille Republiek gesproken werd. Een belangrijke rol daarbij speelde de Statenvertaling van de bijbel, mede bedoeld om het gevoel van saamhorigheid tussen de gewesten in de oorlog met Spanje te versterken. Aanvankelijk is het nog vooral een taal op schrift. Een gesproken eenheidsvorm zonder duidelijke streekachtergrond, die we nu het ABN (Algemeen Beschaafd Nederlands) of het Standaardnederlands noemen, ontstond pas veel later. Wat is nuttige en praktische kennis? En: welke namen, termen en kreten kom je nu eenmaal geregeld tegen als geletterd mens? Die twee vragen zijn hier als leidraad genomen.

Woorden en begrippen die algemeen gebruikelijk en bekend zijn, zoals ontleden of gezegde, staan hier niet in, evenmin als woorden die o.i. te specialistisch zijn, zoals aanvoegende wijs of tangconstructie. Maar wij staan open voor suggesties.