BEKNOPTE
ENCYCLOPEDIE
VOOR DE ALGEMENE
ONTWIKKELING

Met deze knop laat u zich verrassen. Het programma kiest willekeurig een onderwerp. U kunt deze functie ook gebruiken voor een kennisquiz.

Een Site voor de Algemene Ontwikkeling

Wat is wenselijk dat een algemeen ontwikkelde volwassene weet  - of ten minste herkent - op allerlei gebied van cultuur en wetenschap? Anders gezegd: Wat behoort - in het ideale geval - tot zijn of haar algemene ontwikkeling? Deze vragen hebben wij voorgelegd aan  deskundigen op allerlei terrein en met hun antwoorden is deze website  gevuld.
Daarbij heeft de redactie geprobeerd de meewerkende vakmensen zoveel mogelijk in te tomen: "Beperk je tot het belangrijkste! Voor wie Nederland en Nederlands kent, aan het begin van deze nieuwe eeuw."

Daarin verschilt onze website van een encyclopedie, van Wikipedia en van een zoekmachine. Die streven naar volledigheid, terwijl deze website het juist van de beperking moet hebben. Toch  zullen er bezoekers zijn die vinden dat er nog te veel specialistische kennis op staat. Anderen zullen missen wat zij nu juist aan Algemene Ontwikkeling belangrijk vinden. 

• Aan alle hoofdstukken zal worden doorgewerkt. Verbeterd, verduidelijkt, geactualiseerd. 
• Voor meer informatie klik je op het wereldbolletje van Wikipedia dat onder de meeste artikelen staat.
• Woorden die groen zijn gemaakt geven links naar andere onderwerpen op deze site of naar andere websites.   

 

Waar dient de site voor Algemene Ontwikkeling toe?

Daarvoor eerst een korte uitleg van het begrip 'Cultuur', dat ten minste twee betekenissen heeft: een smalle en een brede. In de smalle betekenis verwijst Cultuur naar de kunsten en de wetenschappen, of, nog smaller, alleen naar de kunsten. In de brede betekenis verwijst het woord naar alles wat een samenleving van mensen heeft voortgebracht en eigen is; naar alle in de taal van die samenleving beschreven en geschreven producten, de geschiedenis zowel als de wetten, de rituelen zowel als de leerboeken, de dijkbouw zowel als de muziek.

Deze website wil uit die cultuur-in-brede-zin de belangrijkste onderwerpen aangeven en kort omschrijven. Welke die belangrijkste onderwerpen zijn wordt vastgesteld door de medewerkers en redacteuren van deze site. De leidende gedachte daarbij is telkens de beperking tot het gebied van de algemene ontwikkeling.

 

Drie soorten kennis

De begrippen en namen die tot een cultuur horen laten zich indelen in drie niveaus: praktijkkennis, specialistische kennis en, daar tussenin, het gebied van de algemene ontwikkeling.

  • De praktijkkennis omvat al datgene wat iedereen met minimale scholing en taalvaardigheid wel weet. Bijvoorbeeld hoe een koe eruit ziet en wat haar nut is voor de mens, of een fiets, een vliegtuig, een politieagent, een dokter, een winkel. Voor al dat soort kennis hoeft een kind niet naar school te gaan. Die kennis omvat heel veel en is heel belangrijk, de basis van een cultuur, noodzakelijk voor een zelfstandige deelname aan een samenleving.
  • Het niveau van de specialistische kennis omvat reusachtig veel. Veel meer dan dat van de algemene ontwikkeling. Algemene encyclopedieën, zoals bijvoorbeeld Wikipedia, de grote Winkler Prins en de Encyclopedia Britannica bestaan voor meer dan negentig procent uit specialistische kennis. Wie dieper wil gaan dan het vrij oppervlakkige niveau van de algemene ontwikkeling kan op die websites terecht.
  • De algemene ontwikkeling omvat veel van wat kinderen en jongeren op scholen in leerboeken krijgen voorgezet. Maar door de specialisatie in het voortgezet en beroepsonderwijs komen de meeste leerlingen slechts in aanraking met een deel van wat wij tot de algemene ontwikkeling rekenen. Onder de volwassenen in een hoogontwikkelde samenleving als de onze zijn er daardoor velen die niets van mode weten maar wel van wiskunde, niets van economie maar wel van sport, niets van klassieke muziek maar wel van techniek. Toch wordt bijvoorbeeld in kranten uitvoerig bericht over alle soorten onderwerpen, zonder dat eerst wordt uitgelegd wie the King of Pop was, wat inflatie is of wie Jard van Nes. De redacties van die kranten gaan ervan uit dat de meeste lezers wel weten wie of wat dat zijn. Men verwacht dat bij de lezers een algemene kennis aanwezig is, al of niet door onderwijs geleerd. Elke ontwikkelde Nederlander verwacht tijdens een tafelgesprek een gemeenschappelijke kennis van begrippen, gebeurtenissen, namen, op allerlei gebied, die vér uitreikt boven de alledaagse praktijkkennis. Wie in zo'n tafelgesprek de naam (Willem) Drees laat vallen of het woord deltawerken, Concertgebouworkest of kerncentrale noemt, verwacht dat de ander daarover zonder nadere uitleg kan meepraten.
    De Algemene Ontwikkeling is zelf steeds in ontwikkeling. Met de jaren komen nieuwe onderwerpen in de algemene belangstelling en verdwijnen oude uit beeld. In deze tijd is het bijvoorbeeld niet meer noodzakelijk te weten wie minister-president De Geer was, of waar een elektriseermachine toe diende. En een naam als Barack Obama hoorde een paar jaar geleden nog niet tot de algemene ontwikkeling en nu wel. De selectie van onderwerpen voor deze site zal die ontwikkelingen volgen.

 

Internationaal georiënteerd maar toch ook erg Nederlands

Van de enigszins ontwikkelde Nederlander wordt vaak gezegd dat hij veel belangstelling heeft voor wat er in het buitenland gebeurt en ook voor andere culturen dan de Nederlandse. De kranten en de publieke omroep geven ook ruim aandacht aan niet-Nederlandse zaken. De popcultuur is maar voor een klein deel van Nederlandse bodem. De kennis van andere talen dan het Nederlands is hier relatief groot. Tussen buurlanden als Engeland, Frankrijk en Duitsland met taalgebieden die veel groter zijn dan het onze, bovendien in een wereld waarin Arabische, Aziatische en Afrikaanse invloeden niet meer zijn weg te denken, zou het dom zijn te menen aan onszelf genoeg te hebben. Vandaar dat een website als deze internationaal gericht moet zijn.

Maar toch. Deze site is samengesteld voor en door mensen levend in dit kleine land aan de Noordzee. Historisch, politiek en cultureel gezien is Nederland onderdeel van Europa en de westerse wereld. Maar tot de algemene ontwikkeling van de Nederlander horen nu eenmaal ook dingen die een Engelsman of Française niet hoeft te weten. Die zijn alleen voor ons van belang. Veel van de specifiek Nederlandse hoofdstukken geven daarvan een beknopt overzicht.

 

Nieuwkomers

Tot voor een jaar of veertig woonden in Nederland weinig mensen die zichzelf niet identificeerden met de Nederlandse cultuur, haar geschiedenis, haar taal, haar eigen karakter. Dat is nu anders. Bij een groeiend aantal mensen met een van oorsprong andere culturele achtergrond dan de Nederlandse - hier voor het gemak ‘nieuwkomers' genoemd - zal de belangstelling voor de specifiek Nederlandse cultuur minder zijn dan voor van oudsher Nederlandse Nederlanders. Maar er zullen onder hen ook mensen zijn die, hier wonend en werkend, de specifieke Nederlandse cultuur willen leren kennen. Om daarin te kunnen delen. Omgekeerd wil deze website geleidelijk meer gaan bijdragen aan het vermeerderen van kennis over de culturen van de nieuwkomers, van de begrippen, namen en gebeurtenissen die voor de grootste groepen onder hen tot hún algemene ontwikkeling horen.

De redactie
Gratis maar niet voor niks
De inhoud van het Cultureel Woordenboek is gratis, want de medewerkers en redac-tie worden niet betaald. Maar hosting en webbeheer krijgen we niet voor niks. We hebben dus wat finan-ciële steun nodig, ook voor het promoten van deze website. Wordt onze helpende vriend en maak € 12 (of meer) over op rekening NL91INGB0004558352 tnv Stichting Cultureel Woordenboek.

Omdat de belastingdienst onze Stichting heeft erkend als een 'Culturele ANBI' is deze gift aftrekbaar voor de inkomstenbelasting! Particulieren mogen in de aangifte inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag van de gift aftrekken.

paginatop