Jodendom

Onze cultuur is in hoge mate gevormd door het joods-christelijke gedachtengoed. Onze taal, onze wereldbeschouwing, ons systeem van normen en waarden, onze geschiedenis, onze schilderkunst, onze muziek, het is allemaal doortrokken van en diepgaand beïnvloed door het geloof van Israël, zoals het door synagoge en kerk eeuwenlang is uitgedragen.

Woorden en begrippen die o.i. te specialistisch zijn, zoals menora of proseliet, staan hier niet in. Maar wij staan open voor suggesties.