ANBI-archief

Activiteitenoverzicht  2018
De in 2017 gemaakte plannen werden in 2018 voortvarend ter hand genomen om te realiseren. De hoofdstukken Geschiedenis, Politiek en Film werden grondig herzien en er werd een begin gemaakt met het beoordelen van de lemma’s in ‘need’ en ‘nice’. Besloten werd het te houden bij deze tweedeling en lemma’s die aan deze criteria niet voldeden te schrappen.

Er werd een verbintenis aangegaan met www.encyclo.nl dat voor 9.000 lemma’s bezoekers doorverwijst naar www.cultureelwoordenboek.nl

Maar het belangrijkste was dat het Cultureel Woordenboek in 2018 tien jaar bestond. Nadat het in 1992 in boekvorm was verschenen en het vele herdrukken beleefde, werd de papieren versie met subsidie van het Prins Bernhard Cultuurfonds in 2008 omgezet in een website. Het Bestuur realiseerde zich dat wat tien jaar geleden een zeer aantrekkelijke website was nu niet meer voldeed aan de moderne digitale eisen. Vooral jongeren zijn gewend aan heel andere formats en mogelijkheden.

In het kader van het lustrum koos zij voor een fundraising onder vrienden om een grondige herziening te financieren. Ruim 200 personen werden aangeschreven en gevraagd om een bijdrage van € 25,00. Het streefbedrag werd voor het eind van het jaar behaald, zodat nog in 2018 kon worden begonnen aan een totaal nieuwe bouw van de site.

Resultaten 2018
De website werd in 2018 goed bezocht: er waren 95.000 unieke bezoekers, die in totaal 161.842 pagina’s bekeken. Interessant is dat het aantal bezoekers in de loop van het jaar toenam en bijna verdubbelde van gemiddeld 6,5 á 7,5 duizend maandelijks aan het begin tot 13,5 á 14 duizend aan het eind van het jaar.

Ook de resultaten van Twitter en Facebook nemen gestaag toe. De aantallen zijn niet groot, maar vertonen een stijgende lijn.
Het Cultureel Woordenboek had in 2018 2073 volgers op Twitter. Iedere maand werden tussen 50 en 65 tweets geplaatst, die tussen 9.000 en 12.000 keer werden weergeven. Dat betekent dat elke tweet gemiddeld 200 keer zichtbaar was op iemands tijdlijn.
Op Facebook worden steeds lemma’s gepost die min of meer aansloten bij de actualiteit. Het bereik daarvan schommelt tussen 50 en 150 per lemma. Het Cultureel Woordenboek werd 175 keer geliked.

Financiële verantwoording 2018

Banksaldo 1/1/18                   € 1.494,49

Inkomsten

Inkomsten  
Donaties 910,00
Tekstovername 11,65
Fundraising 4.725,00
Totaal 5.646,65

 

Uitgaven
Bouw nieuwe website 2.480,50
Ontwerp briefpapier 302,50
Bankkosten 140,35
Diversen 68,53
Totaal 2.991,88

 

Banksaldo 31/12/18             € 4.149,26

 


2017: Activiteiten
2017 was voor het Cultureel Woordenboek een belangrijk jaar. De ‘grondlegger’ van het CW, prof. dr. G.A. Kohnstamm, legde vanwege zijn leeftijd zijn bestuurslidmaatschap neer. Om diezelfde reden trok ook bestuurslid prof.dr. J.H. Dijkhuis zich terug. Daartegenover stond dat vice voorzitter dr. J.J.E.Van Everdingen met pensioen ging en en zei meer tijd in het CW te willen investeren. Bovendien werd mr.drs. P. Dijkstra, in dat jaar gepensioneerd als uitgever bij Springer, bereid gevonden tot het bestuur toe te treden. Ook Mevrouw N.van der Stelt, als redacteur verantwoordelijk voor het bijhouden van Twitter- en Facebookaccounts trad tot het bestuur toe. De webbeheerder zag af van honorarium voor het bijhouden van de site. Alleen voor ingrijpende verbouwingen van de site zal hij in de toekomst worden betaald.
Deze nieuwe samenstelling leidde tot een nieuw élan.
De belangrijkste taak die dit nieuwe bestuur zich stelde was ook zelf om niet redactionele werkzaamheden te gaan verrichten. Besloten werd gaandeweg alle hoofdstukken op de schop te nemen en de lemma’s te beoordelen op ‘need to know, nice to know, not to know’. en dienovereenkomstig te gaan schrijven dan wel schrappen. De eerste hoofdstukken die hiervoor werden gekozen waren Geschiedenis, Politiek, Film, Bouwkunde, Gebouwd erfgoed en Mode. Rond de jaarwisseling waren de drie laatste hoofdstukken geheel gereviseerd.
Het is arbeidsintensief werk en het bestuur is dan ook naarstig op zoek naar middelen om hiervoor toch ook een betaalde kracht te kunnen inzetten.

2017: Financiële verantwoording

01/01/2017 banksaldo € 1.193,98    
donaties € 1.100,00    
advertenties en tekstovername € 39,66    
totaal   € 2.333,64  
       
bijhouden content, Facebook- en Twitteraccount € 229,90    
webbeheer € 223,85    
bankkosten € 137,47    
Anbi transparant € 59,90    
kantoorbenodigdheden € 177,48    
totaal   € 828,60  -/-
       
31/12/17 Banksaldo    € 1.494,49  

 


2016: Activiteiten
In 2016 besteedde het bestuur veel aandacht aan de mogelijkheden tot samenwerking met andere websites. Vooral om de financiële armslag te vergroten. De voorzitter, mevrouw M.A. Rümke en bestuurslid mevrouw H.A. Kohnstamm hadden hierover een uitgebreid gesprek met de KNAW, onder wiens auspiciën eertijds de boekuitgave kon worden gerealiseerd. Dit gesprek leidde ertoe dat een medewerker van de KNAW voor ons een inventarisatie maakte van op kennisgerichte websites die in aanmerking zouden kunnen komen. Op basis daarvan leek Kennisnet een goede kandidaat. Bestuurslid Van Everdingen heeft zich hiervoor ingezet. Kennisnet stelde zich aanvankelijk zeer positief op en zag enkele mogelijkheden tot enerzijds integratie van de kennissystemen waarnaast anderzijds het Cultureel Woordenboek zelfstandig zou kunnen blijven bestaan. Uiteindelijk zag Kennisnet met name vanwege de kosten toch af van de samenwerking.
Dit leidde bij het bestuur tot een heroriëntatie, waarbij alle nadruk zou komen te liggen op het zelfstandig blijven doorgaan, maar dan met meer mankracht. Het bestuur zou nog meer dan voorheen gaan fungeren als redactie. De webmaster en beheerder van Facebook- en Twitteraccount traden tot de (onbetaalde) redactie toe. Daarnaast werd de redactie uitgebreid met de heer P. Dijkstra, uitgever.
De hoofdstukken werden over de nu zes redactieleden verdeeld en ieder nam op zich voor 1 april 2017 verslag te doen van aan te bevelen correcties en aanvullingen.
Wel kwam een samenwerking met Wikipedia tot stand. Het CW stelde ongeveer 500 lemma's ter beschikking, die op Wikipedia ontbreken en die met bronvermelding gebruikt kunnen worden als begin voor eigen lemma's die gaandeweg kunnen worden uitgebreid.
Wegens het bereiken van de tachtigjarige leeftijd trad de initiatiefnemer van het Cultureel Woordenboek, prof. dr. G.A. Kohnstamm, af als bestuurslid.

2016: Financiële verantwoording

01/01 2016 Banksaldo 859,94
Donaties 2.260,00
Google Ireland 70,03
  ----------
  3.189, 97
   
Bijhouden content,
Facebook- en twitteraccount
1.379,40
Beheer webmaster 400, 92
ING betalingsverkeer 157, 75
Anbi transparant 59, 90
  -----------
  1.997, 00
   
31/31/16 Banksaldo 1.193,98

 


2015: Uitgeoefende activiteiten
In 2015 had het Cultureel Woordenboek 91.652 bezoekers, die 163.189 pagina’s bekeken. De drie hoofdstukken die daarbij duidelijk favoriet waren zijn Psychologie en Sociologie, Wet en Recht, en Idioom. Met Filosofie en Geschiedenis op een tweede plaats. Het leeuwendeel van de bezoekers kwam binnen via encyclo.nl (47,85 %) en Google (39,88%) Er was een kleine maar gestage toename van bezoekers via Twitter en Facebook van 2 naar 3 %. Twitter had eind 2915 1900 volgers De Facebook pagina werd in de eerste helft van het jaar gemiddeld 100 keer per week bezocht, in de tweede helft liep dit op naar 150 keer per week.
Bijna 8% van de bezoekers kwam direct binnen via de in mei 2015 geïnstalleerde app. Al in 2014 was dat een wens omdat er een grote toename is van bezoeken aan het Cultureel Woordenboek via mobiele apparatuur door met name jonger publiek. Wegens gebrek aan financiële middelen werd toen voor een goedkopere oplossing gekozen. In 2015 kon door een anonieme gift de app alsnog worden gerealiseerd.
Inhoudelijk werden de lemma’s zoveel mogelijk up to dat gehouden. Er werd een hoofdstuk Jazz toegevoegd. De hoofdstukken Nederlandse literatuur na 1830 en Nederlandse geschiedenis van 1830 tot 1900 werden uitgebreid. Met het hoofdstuk Detectives werd een begin gemaakt. Voor 2016 staan de hoofdstukken Nieuwste geschiedenis en Buitenlandse politiek op de planning voor eventuele herziening.

2015: Financiële verantwoording
01/01/15 Banksaldo 1.462, 82
Donaties 5.650, 00
————
7.112, 82

Bijhouden content, facebook- en twitteraccount 1.264, 90
Beheer webmaster 405, 00
Ontwikkeling en installatie app 4.404, 40
ING betalingsverkeer 118, 68
Anbi transparant 59, 90
________
6.252, 53

31/12/15 Banksaldo 859, 94


2014: Uitgeoefende activiteiten
In 2014 had het Cultureel Woordenboek 95.675 bezoekers, die 181.553 pagina’s bekeken. Een stijgende lijn ten opzichte van 2013 (resp. 90.151 en 176.630) Ook was er een verdere toename van het percentage bezoekers via smartphone, ipad of tablet: 28 %. Het bestaande format van de site was niet optimaal geschikt voor zulke relatief kleine schermen. Aanvankelijk dacht het bestuur aan het ontwikkelen van een aparte app om het Cultureel Woordenboek toegankelijker te maken voor deze mobiele apparatuur van met name jonge bezoekers. De kosten daarvoor gingen echter het budget ruimschoots te boven. Maar het bleek ook niet nodig. Langs een eenvoudigere en goedkopere weg kon het format zodanig worden gewijzigd dat het zich aan schermgrootte kon aanpassen. Tijdens deze operatie werd het format ook strakker, overzichtelijker en transparanter gemaakt.
In de rechterkolom kwam een vaste oproep te staan om vriend te worden van het Cultureel Woordenboek.
De facebook pagina van het Cultureel Woordenboek werd per week door ongeveer 100 personen bezocht. Op Twitter had het Cultureel Woordenboek aan het eind van het jaar 1800 volgers.
Mede met het oog op jonge bezoekers werd het hoofdstuk Populaire muziek vernieuwd en zeer uitgebreid. Alle hoofdstukken werden zo veel mogelijk up to date gehouden.
In 2015 wil het bestuur de hoofdstukken Nederlandse geschiedenis van 1830-1900 en Nederlandse literatuur na 1830 uitbreiden. Bij muziek zal een subhoofdstuk Jazz worden toegevoegd en bij het hoofdstuk Literatuur twee subhoofdstukken: Biografieën en Detectives.

2014: Financiële verantwoording
01/01/14 Banksaldo 114, 80
Donaties 3.750, -
Google advertenties 96, 39
------------
3.961, 19

Bijhouden content, facebook- en twitteraccount 1.379, 40
Beheer webmaster 181, 50
Ombouw website voor mobiele apparatuur 786, 50
ING betalingsverkeer 101, 37
Vevidahosting 57, 35
Anbi transparant 49, 50
------------
2.555,62

31/12/14 Banksaldo 1.462, 82


2013: Uitgeoefende activiteiten
2013 was voor het Cultureel Woordenboek een succesvol jaar. Er waren 90.151 bezoeken, een toename ten opzichte van 2012 (84.260). Er werden 176.630 pagina's bekeken. Opvallend was de toename van het aantal bezoeken via mobiel en tablet: 23 % van het het totale aantal. Waarschijnlijk een jong publiek. Daarom onderzocht het bestuur de mogelijkheid een app te laten ontwikkelen. Voor 2014 staan het uitwerken van dit plan en de daarvoor noodzakelijke fondsenwerving op het programma.
Aan het eind van het jaar had het CW op Twitter 1600 volgers die op weekdagen een lemma kregen toegestuurd.
De bestaande lemma’s werden zo veel mogelijk geactualiseerd. Het hoofdstuk Wet en Recht werd door leden van Het Utrechts Pleitgenootschap Eggens herzien en uitgebreid. Een hoofdstuk Islam werd toegevoegd.

2013: Financiële verantwoording
11/1/13 Banksaldo 877, 00
Donaties 1.500, 00
-------------
2.377, 00

Bijhouden content facebook- en twitteraccount 1.352, 45
Beheer webmaster 181, 50
ING kosten betalingsverkeer 75, 63
Vevida hosting 57, 35
Kerstattentie vrijwilligers 179, 40
Tekstcorrecties in lemma’s 285, 00
Diversen 130, 87
31/12/13 Banksaldo 114, 80
-----------------
2.377, 00


2012: Uitgeoefende activiteiten
Behalve het noodzakelijke bijhouden van de lemma's werden in 2012 belangrijke nieuwe activiteiten ondernomen.
* Een geheel nieuw hoofdstuk Cultureel Erfgoed werd toegevoegd.
* Bij een groot aantal lemma's werden illustraties toegevoegd evenals links naar interessante films en video's.
* Het Cultureel Woordenboek werd actief op de sociale media door eigen Twitter- en Facebookaccounts waarop dagelijks lemma's worden gezet die aansluiten bij de actualiteit.
* Met Google Adsense werd een contract aangegaan voor het plaatsen van advertenties op de pagina's van de website om daarmee de noodzakelijke inkomsten te verwerven voor het in stand kunnen houden van de website.

2012: Financiële verantwoording
11/1/12 Banksaldo 1.333, 60
Donaties 2.500, 00
----------
3.833, 60

Bijhouden content facebook- en twitteraccount 1.562, 30
Vernieuwing website 630, 00
Kamer van Koophandel 24, 05
ING kosten betalingsverkeer 67, 83
Vevida hosting 48, 14
Gebruikersondersteuning 257, 00
Correcties 315, 00
Diversen 51, 88
31/12/12 Banksaldo 877, 40
--------
3.833, 60