Hans Labohm

Hans H.J. Labohm (1941) stu­deerde economie en economische geschiedenis aan de Gemeente­lijke Universiteit van Amsterdam. Na zijn militaire dienst was hij vanaf 1967 voor het Ministerie van Defensie werkzaam bij de Nederlandse Permanente Vertegenwoordiging bij de NAVO in Brussel.
In 1971 trad hij toe tot de Buitenlandse Dienst en werd hij uitgezonden naar Zweden, alwaar hij werkzaam was op de Neder­landse Am­bas­sade in Stockholm. Na terugkeer in Nederland, in 1974, werkte hij in verschil­len­de functies op het Ministerie van Buitenlandse Zaken: vanaf 1978 als plaats­ver­vangend Adviseur Be­leidsplan­ning. Als zodanig heeft hij zich onder meer bezig gehouden met beleidsanalyse en -advisering, toekomstonder­zoek op het gebied van de internatio­nale betrekkingen en het schrijven van rede­voeringen voor bewindslieden.
Van 1987 - 1992 was hij plaats­ver­van­gend Permanent Vertegenwoordiger van Ne­der­land bij de Orga­ni­satie voor Econo­mische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) en ‘Standing Member' van Nederland bij het Development Assistance Committee (DAC) van de OESO, te Parijs. Van 1992 - 2005 was hij als gastonder­zoeker en adviseur van de directie aan het instituut Clingendael ver­bonden.
Labohm heeft vele boeken, rapporten, artikelen en bijdragen aan verzamelbundels - in het Ne­der­lands,  Engels, Duits, Frans, Italiaans en Spaans - gepubliceerd over uiteenlopende onderwerpen - voorna­me­lijk over (inter­nationaal) economische vraag­stukken. De laatste tijd heeft hij veel over de klimaat'problematiek' geschreven.
Hij publiceert geregeld, bijvoorbeeld in Het Financiële Dagblad, Trouw, de Volkskrant, de Inter­nationale Spectator, Liberaal Reveil en Spil.
Vanaf 2002 was hij als columnist verbonden aan de Ame­rikaanse website TechCentralStation, een online nieuwsbrief die verscheen tussen 2000 en 2010.
Voorts zijn zijn publicaties te vinden op de Nederlandse websites: Meervrijheid; De Vrijspreker; en Libertarian Nederland.

Enkele van zijn boeken:
‑    G-7. Economic Summits; A View from the Lowlands. Clingendael Memorandum, Fe­bru­ary 1993.
-       De waterdragers van het Nederlandse Europabeleid (samensteller, 1997)
-      Cannons and Canons. Clingendael Views of Global and Regional Policies (mede-samensteller), 2003.
-      Man-Made Global warming: Unravelling a Dogma (co-auteur, samen met Dick Thoenes en Simon Rozendaal), 2004.