BEKNOPTE
ENCYCLOPEDIE
VOOR DE ALGEMENE
ONTWIKKELING

Met deze knop laat u zich verrassen. Het programma kiest willekeurig een onderwerp. U kunt deze functie ook gebruiken voor een kennisquiz.

Gechiedenis

De website  www.cultureelwoordenboek.nl  is voortgekomen uit het (Nieuw) Cultureel Woordenboek, uitgegeven door Ambo/Anthos, dat van 1992 tot 2005 in telkens herziene edities vele drukken beleefde. Het initiatief tot dit boek kwam voort uit de Sociaal-Wetenschappelijke Raad van de KNAW (Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen). De toenmalige president van de KNAW, David de Wied, steunde het initiatief en werd ook een van de eerste medewerkers aan het hoofdstuk Levenswetenschappen.
Toen de uitgever in 2006 besloot het boek niet meer te herdrukken, werd het idee voor een Cultureel Woordenboek op internet geboren. In 2008 werd voor dit doel een Stichting opgericht en werd voor de invulling van de website een bijdrage gekregen van het Prins Bernhard Cultuurfonds. Met deze website wordt hetzelfde doel nagestreefd als met het boek: Wat is wenselijk dat een Nederlander,aan het begin van de 21e eeuw weet  - of tenminste herkent - op allerlei gebied van cultuur en wetenschap? Anders gezegd: Wat zou - in het ideale geval - tot zijn algemene ontwikkeling behoren?
In het begin van de 21e eeuw is het begrip 'canon' populair geworden. Voor verschillende kennisgebieden werd vastgelegd wat een ontwikkeld mens tenminste zou moeten weten. Zo ontstond een canon voor de Nederlandse geschiedenis, door een commissie onder voorzitterschap van Frits van Oostrom, toenmalig president van de KNAW.
In samenwerking met de Volkskrant ontwikkelde een andere groep een ‘beta-canon', om tegenwicht te bieden aan  een eenzijdige nadruk op alfa-kennis en gaandeweg zagen ook canons voor andere kennisterreinen het licht. Iedere groep deed dit voor het eigen terrein.
Het bijzondere van het Cultureel Woordenboek is dat het al in het begin van de jaren negentig van de vorige eeuw - aangemoedigd  door een voorbeeld  voor de Verenigde Staten ontwikkeld door Donald Hirsch van de Universiteit van Virginia  - een canon bood voor al die afzonderlijke terreinen te samen, in verschillende hoofdstukken bijeengebracht in één band, volgens de keuze van een zestigtal specialisten. Alleen werd dit toen nog geen canon genoemd. En dat doen we nog steeds niet.

Deze website is in ontwikkeling en zal dat ook altijd blijven. 

De website is géén Wiki, in die zin dat Jan en alleman op eigen houtje teksten kan toevoegen of wijzigen, De medewerkers leveren de teksten die de redactie vervolgens verwerkt tot teksten op de website. Wel wordt onder de meeste artikelen doorverwezen naar overeenkomstige maar meestal veel uitgebreidere artikelen uit Wikipedia, bij voorkeur de Nederlandstalige, maar als die nog geen artikel over het betreffende onderwerp heeft dan naar de Engelstalige.

De Stichting Cultureel Woordenboek

Deze Stichting heeft ten doel: de verspreiding van kennis welke tot het domein van de algemene ontwikkeling gerekend kan worden. De Stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door het inrichten en onderhouden van een of meer websites.

Bestuursleden van de Stichting zijn:
Mr Ite Rümke, voorzitter
Dr Jannes van Everdingen, vice-voorzitter
Mr. drs Paul Dijkstra, secretaris
Dr Rita Kohnstamm, penningmeester
Natascha van der Stelt, lid

De stichting is door de Belastingdienst erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling met een Cultureel doel (Culturele ANBI) zodat giften en donaties aan de Stichting vallen onder de extra fiscale aftrekregeling van 125%. Wie bijvoorbeeld 20 euro schenkt mag 25 euro als aftrekpost opvoeren. Giften kunnen worden gestort op NL91INGB0004558352 van de Stichting Cultureel Woordenboek. Een verantwoording van de financiën wordt jaarlijks op de website gepubliceerd.

ANBI gegevens Stichting Cultureel Woordenboek

Deze website werd ontwikkeld onder auspiciën van de

        logo KNAW

en met een bijdrage van het

       LOgo PB Cultuurfonds klein

Diversen

nieuwe vormgeving
Zomer 2012 is er door redactie en webmaster Rob Faas gewerkt aan een nieuwe vormgeving van de website.
Na drie jaar ervaring hadden we zicht op wat functionele verbeteringen zouden kunnen zijn.
Ten eerste is er de openingspagina overzichtelijker geworden door bij elkaar horende hoofdstukken in groepjes onder te brengen en die groepjes alfabetisch te ordenen. Een groepje wordt geopend door wie op het plusteken te klikt en sluit zich weer als op het minteken wordt geklikt
Daarnaast is er ruimte gemaakt voor kleine advertenties, die door Google adsense worden uitgekozen en geplaatst. De advertentieopbrengsten zijn bedoeld om ook in de toekomst de onderhoudskosten van deze site te kunnen blijven bekostigen.
Vaak blijken de geplaatste advertenties enige relatie te hebben met de doelstelling van het Cultureel Woordenboek. Maar niet altijd. Ze zijn soms ook toegesneden op het Google zoekgedrag van de gebruiker die de website opent.

zoekfunctie
Wie in het zoekvenster aan de rechterkant een woord of naam intypt en op Enter drukt krijgt een overzicht te zien van alle artikelen in de verschillende hoofdstukken waarin dat woord of die naam voorkomt. Vaak is intypen van een gedeelte van dat woord of die naam al voldoende. Maar wie alleen een bekende lettercombinatie intypt krijgt natuurlijk veel te veel vindplaatsen.

doorverwijzingen
Bij veel van de onderwerpen kan worden doorgeklikt naar begrippen, namen of gebeurtenissen die elders op deze site te vinden zijn.
De meeste artikelen op deze site zijn  kort  gehouden. Voor wie meer van de onderwerpen wil weten is er de mogelijkheid op het Wikipedia logo links onderaan door te klikken naar hetzelfde onderwerp op Wikipedia, Naar de Nederlandstalige of, als het onderwerp daarin niet voorkomt, naar de Engelstalige Wikipedia. Als Wikipedia over het betreffende onderwerp (nog) geen artikel heeft is het Wikipedia wereldbolletje ook niet te zien.
De Stichting Cultureel Woordenboek heeft van de Wikimedia Foundation toestemming gekregen het wettelijk beschermde Wikipedia-logo (het wereldbolletje met letters) voor dit doel op deze website te gebruiken.
Bij sommige onderwerpen  worden doorklikmogelijkheden gegeven naar meer gespecialiseerde websites.

illustraties
Deze website is zuinig in het aantal opgenomen illustraties. Wel kan vaak worden doorgeklikt naar websites waar wel illustraties bij de artikelen te vinden zijn. In de eerste plaats naar Wikipedia, maar bij kunstwerken ook dikwijls naar Google afbeeldingen.

auteursrechten
Er rusten copyrights op de teksten op deze website. Zonder toestemming mogen zij niet voor commerciële doeleinden worden overgenomen. Bij overname voor niet-commerciële doeleinden moet als bron vermeld worden: www.cultureelwoordenboek.nl.

uit andere bronnen overgenomen afbeeldingen
Rechthebbenden kunnen bij de redactie bezwaar maken  tegen plaatsing van een afbeelding op deze website. De afbeelding zal dan subiet verwijderd worden.
De afbeeldingen in de omlijsting (‘op de achtergrond’)van deze website zijn voor het grootste deel ontleend aan de rijke verzameling illustraties met vrije licenties op Creative Commons van Wikimedia.org. Van de meeste foto's op Commons is de fotograaf niet bekend. De foto van Hella Haasse  werd gemaakt door Carl Koppeschaar & Erik Baas.
Gratis maar niet voor niks
De inhoud van het Cultureel Woordenboek is gratis, want de medewerkers en redac-tie worden niet betaald. Maar hosting en webbeheer krijgen we niet voor niks. We hebben dus wat finan-ciële steun nodig, ook voor het promoten van deze website. Wordt onze helpende vriend en maak € 12 (of meer) over op rekening NL91INGB0004558352 tnv Stichting Cultureel Woordenboek.

Omdat de belastingdienst onze Stichting heeft erkend als een 'Culturele ANBI' is deze gift aftrekbaar voor de inkomstenbelasting! Particulieren mogen in de aangifte inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag van de gift aftrekken.

paginatop