ANBI

Doelstelling
De doelstelling van de stichting is het onderhouden van de website www.cultureelwoordenboek.nl als hulpmiddel voor de Algemene Ontwikkeling van Nederlandstalige jongeren en volwassenen. Een vijftigtal vrijwilligers - deskundigen uit allerlei takken van wetenschap en cultuur - heeft een selectie gemaakt van de belangrijkste onderwerpen die zij rekenen tot het domein van de Algemene Ontwikkeling. Het verspreiden van deze kennis gebeurt in korte, heldere omschrijvingen per lemma, in zo compact mogelijke vorm. Voor wie meer wil weten staan steeds links naar Wikipedia. De site is in 2009 tot stand gekomen met een startsubsidie van het Prins Bernhard Cultuurfonds en is daarna afhankelijk van particuliere donaties.

Gegevens

Naam ANBI: Stichting Cultureel Woordenboek
Ook bekend als: Cultureel Woordenboek
RSIN/Fiscaal nummer: 8193.85.426
KvK-nummer 34301329
Website adres: www.cultureelwoordenboek.nl
E-mail: info@cultureelwoordenboek.nl
Tel: 06 - 19 29 37 03
   
Adres Prof. Pullelaan 2
Postcode: 3571 JD
Plaats: Utrecht
 
Postadres: Prof. Pullelaan 2
Postcode: 3571 JD
Plaats: Utrecht

 

Bestuurssamenstelling
Mevrouw mr. M.A. Rümke, voorzitter
Dr. J.J.E. van Everdingen, vice voorzitter
Mr.drs. P.M.W. Dijkstra, secretaris
Mevrouw dr. H.A. Kohnstamm-Beeuwkes, penningmeester
Mevrouw N. van der Stelt, lid

Beloningsbeleid
Bestuursleden en webbeheerder krijgen beloning noch onkostenvergoeding. Auteurs ontvangen geen royalty's. 

Beleidsplan
Het actuele beleid is gericht op het up-to-date houden van bestaande hoofstukken. Dat houdt in nieuwe trefwoorden toevoegen, minder relevante trefwoorden schrappen en bestaande omschrijvingen aanscherpen. Daarnaast streven wij ernaar dat de database steeds beter is te raadplegen, onder meer door aanpassingen van de functionaliteiten van de website en het geschikt maken voor het raadplegen via tablet of smartphone.
Ten slotte heeft het zoeken naar sponsors de nodige beleidsaandacht.

Activiteitenoverzicht  2018
De in 2017 gemaakte plannen werden in 2018 voortvarend ter hand genomen om te realiseren. De hoofdstukken Geschiedenis, Politiek en Film werden grondig herzien en er werd een begin gemaakt met het beoordelen van de lemma’s in ‘need’ en ‘nice’. Besloten werd het te houden bij deze tweedeling en lemma’s die aan deze criteria niet voldeden te schrappen.

Er werd een verbintenis aangegaan met www.encyclo.nl dat voor 9.000 lemma’s bezoekers doorverwijst naar www.cultureelwoordenboek.nl

Maar het belangrijkste was dat het Cultureel Woordenboek in 2018 tien jaar bestond. Nadat het in 1992 in boekvorm was verschenen en het vele herdrukken beleefde, werd de papieren versie met subsidie van het Prins Bernhard Cultuurfonds in 2008 omgezet in een website. Het Bestuur realiseerde zich dat wat tien jaar geleden een zeer aantrekkelijke website was nu niet meer voldeed aan de moderne digitale eisen. Vooral jongeren zijn gewend aan heel andere formats en mogelijkheden.

In het kader van het lustrum koos zij voor een fundraising onder vrienden om een grondige herziening te financieren. Ruim 200 personen werden aangeschreven en gevraagd om een bijdrage van € 25,00. Het streefbedrag werd voor het eind van het jaar behaald, zodat nog in 2018 kon worden begonnen aan een totaal nieuwe bouw van de site.

Resultaten 2018
De website werd in 2018 goed bezocht: er waren 95.000 unieke bezoekers, die in totaal 161.842 pagina’s bekeken. Interessant is dat het aantal bezoekers in de loop van het jaar toenam en bijna verdubbelde van gemiddeld 6,5 á 7,5 duizend maandelijks aan het begin tot 13,5 á 14 duizend aan het eind van het jaar.

Ook de resultaten van Twitter en Facebook nemen gestaag toe. De aantallen zijn niet groot, maar vertonen een stijgende lijn.
Het Cultureel Woordenboek had in 2018 2073 volgers op Twitter. Iedere maand werden tussen 50 en 65 tweets geplaatst, die tussen 9.000 en 12.000 keer werden weergeven. Dat betekent dat elke tweet gemiddeld 200 keer zichtbaar was op iemands tijdlijn.
Op Facebook worden steeds lemma’s gepost die min of meer aansloten bij de actualiteit. Het bereik daarvan schommelt tussen 50 en 150 per lemma. Het Cultureel Woordenboek werd 175 keer geliked.

Financiële verantwoording 2018

Banksaldo 1/1/18                   € 1.494,49

Inkomsten

Inkomsten  
Donaties 910,00
Tekstovername 11,65
Fundraising 4.725,00
Totaal 5.646,65

 

Uitgaven
Bouw nieuwe website 2.480,50
Ontwerp briefpapier 302,50
Bankkosten 140,35
Diversen 68,53
Totaal 2.991,88

 

Banksaldo 31/12/18             € 4.149,26

 

Overzichten voorgaande jaren